Oferta

Mapy do celów projektowych

Oferujemy wykonanie precyzyjnych map niezbędnych do realizacji projektu budowlanego dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Ofertę kierujemy zarówno do biur projektowych i firm budowlanych, jak i osób prywatnych.

Tyczenie budynków, budowli lub uzbrojenia terenu

Zajmujemy się wyznaczaniem w terenie położenia projektowanych obiektów w celu rozpoczęcia prac budowlanych.

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonujemy pomiary geodezyjne po zakończeniu budowy, konieczne do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego obiektu.

Obsługa geodezyjna przy opracowaniu dokumentacji projektowej

Wykonujemy mapy do celów projektowych w wersji analogowej, a także  mapy do celów projektowych w wersji numerycznej w formacie .dwg, .dxf, .dgn.  Oferujemy  pomiary i opracowanie numerycznego modelu terenu,  inwentaryzacje architektoniczno-budowlane oraz inne szczegółowe pomiary inwentaryzacje.

Obsługa geodezyjna przy realizacji inwestycji budowlanej

Zapewniamy geodezyjną obsługę inwestycji mieszkaniowych i usługowych, drogowych i mostowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Oferujemy zakładanie osnowy realizacyjnej i reperów roboczych. Wykonujemy  pomiary oraz obliczenia objętości robót ziemnych,  pomiary przy realizacji prac geologicznych i geotechnicznych, konstrukcji żelbetowych i stalowych, a także przy pracach budowlano-montażowych maszyn, urządzeń i konstrukcji. Zajmujemy się  tyczeniem i inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej. Mierzymy powierzchnie oraz kubatury.

Okresowe i kontrolne pomiary geodezyjne

Wykonujemy:

  • pomiary objętości mas ziemnych, hałd i składowisk materiałów sypkich
  • pomiary pionowości obiektów
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz gruntu
  • pomiary geometrii budynków i budowli
  • pomiary geometrii suwnic, konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych